جامعه کنترل فوران ایران

استانداردها و دستورالعمل ها

تالار گفتگو

آزمون ها

مطالب آموزشی

استانداردها و دستورالعمل ها

تالار گفتگو

مقالات

آزمون ها

آزمون ها

ثبت نام کنید

جامعه کنترل فوران ایران، به عنوان یک مجموعه غیر دولتی و غیر اقتصادی، بستری جهت گردهمایی متخصصان حفاری و صاحب نظران کنترل فوران به منظور تبادل نظر، ارتقاء مهارت ها و کاربست دانش در کاهش حوادث تشکیل گردیده است. برای حضور در این گردهمایی ثبت نام نمایید.

با ارسال نظرات، دیدگاهها، پیشنهادات و انتقادات خود، در جهت ارتقاء این انجمن مشارکت نمایید. همچنین با ارسال موضوعات آموزشی، مقالات، کتابها و سایر تولیدات خود از جمله نرم افزارها و ....، این مطالب پس از بررسی با نام شما در سایت منتشر می گردد. شایان ذکر است هیچ گونه منفعت مالی در قبال موارد فوق دریافت یا پرداخت نخواهد شد.

آخرین مطالب
طراحی شده توسط نفش جهان